coğrafya ve dünyamız

[HIDE]
1-Bir bölge doğu –batı istikametinde ne kadar geniş olursa yerel saat farkı o kadar fazla olur.
Buna göre :aşağıdaki bölgelerimizin hangisinin doğusu ile batısı arasında saat farkı en fazladır?
A)Karadeniz Bölgesi
B)Ege Bölgesi
C)Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D)Marmara Bölgesi

2¬-22*Batı meridyeni üzerinde saat 22.00 ise 15*doğu meridyeni üzerinde saat kaçtır?
A)19.32 B)23.30
C)22.28 D)24.28

3-23*Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor.36* Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?
A)05.29 B)06.08
C)06.34 D)07.13

4-Siirt,Greenwich’in 42* doğusunda Kütahya ise 30* Ekvatorun kuzeyindedir dersek ,bu illerimizin nesini vermiş oluruz?
A)Meridyeni ile enlemini
B)meridyen ile paralelini
C)paralel ile enlemini
D)Boylam ile enlemini

5-Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olduğu ve yer küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan daireye ne ad verilir?
A)Kutup dairesi
B)Başlangıç meridyeni
C)Ekvator
D)Eksen

6-Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın konuları arasında yer almaz?
A)Nüfusun dağılışı
B)Akarsular ve özellikler
C)İç Göçler
D)Yerleşme şekilleri

7-Türkiye’nin aşağıdaki hangi özelliği dünya ülkeleri arasındaki önemini arttırır?
A)Yeryüzü şekilleri
B)Matematik konumu
C)İklimi
D)Özel Konumu

8-Türkiye’nin coğrafi konumu aşağıdakilerin hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?
A)Tarım faaliyetleri
B)Ulaşım
C)Madenler
D)Turizm

9-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunu belirleyen faktörler arasında yer almaz?
A)Denizlere göre durumu
B)Hangi kıtalar arsında yer aldığı
C)Hangi enlem ve boylamlar arsında yer aldığı
D)Ticaret yollarına göre konumu

10-Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Meridyenlerin uzunluklarına göre değişir.
B)Tüm meridyenler ekvatoru dik keser.
C)Başlangıç meridyeni Greenewich gözlem evinden geçer.
D)Meridyenler kutuplarda birleşen yarım dairelerdir.

11-Karada,denizde ve atmosferde meydana gelen tabiat olayları ile insan ve bitki topluluklarının yaşayış ve dağılışlarını hangi coğrafya dalı inceler?
A)Ülkeler coğrafyası
B)Genel coğrafya
C)Kartoğrafya
D)Ekonomik coğrafya

12-Geceleyin yönünü kaybeden bir şahıs ,Kutup Yıldızını önüne alarak sağ kol istikametine giderse köyüne ulaşacağını tahmin etmektedir.
Bu sahsın gideceği yön aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kuzey
B)Güney
C)Doğu
D)Batı

13-Türkiye’nin 36*-42* Kuzey enlemleri ile 26*-45* Doğu boylamları arasında yer alması aşağıdaki özelliklerin hangisini etkilemez?
A)Tarım ürünleri çeşidi
B)Hayvan Türleri
C)Yer şekilleri
D)Yerel saat farkı

14-Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?
A)Aralarındaki uzaklığın 111 km olması
B)Aralarında 4 dakika zaman farkı olması
C)Kutuplarda birleşmeleri
D)Boylarının birbirine eşit olması

15-Aşağıdakilerden hangisi beşeri ve ekonomik coğrafyanın incelediği konular arsında yer almaz?
A)Göç olayları
B)Yerleşme tipleri
C)Tarım etkinlikleri
D)İklim tipleri

16-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biridir?
A)Ekvatorun kuzeyinde yer alması
B)Doğuya gidildikçe yükseltisinin artması
C)Asya ve Avrupa kıtalarının arasında yer alması
D)Üç tarafının denizlerle çevrili olması

17¬-Bir yerin enlemi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili değildir?
A)Güneşlenme süresi
B)Cisimlerin gölge boyu
C)Gece ve gündüz uzunluğu
D)Yerel saat farkı

18-40* Kuzey paraleli üzerindeki Ankara ile Ekvator arasına çekilen dik çizginin uzunluğu kaç km’dir?
A)2220 B)3330
C)4440 D)5550

19-Yerel saati 30* doğu boylamından 60 dakika ileri olan bir yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)15*Doğu
B)45*Doğu
C)30*Doğu
D)45*Batı

20-Ülkemiz 26*-45* doğu meridyenleri arasında yer aldığına göre doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık bir zaman farkı vardır?
A)19 B)45 C)71 D)76

21-Bir ülkede yetişen tarım ürünlerini çeşidinin fazla olması o ülkenin aşağıdaki özelliklerin hangisine bağlı olabilir?
A)Yer şekillilerinin sade oluşuna
B)Deniz etkisine açık oluşuna
C)Kuzey-Güney yönünde geniş oluşuna
D)Başlangıç meridyenine yakın olması

22-Güneşin doğuda erken doğup erken battığını göz önüne alırsak aşağıdaki merkezlerin hangisinin yerel saati ileridir?
A)Konya
B)Edirne
C)Van
D)İzmir

23-33*Doğu boylamı üzerinde yer alan Ankara’da yerel saat 9.00 iken 29*Doğu boylamında yer alan İstanbul’da yerel saat kaçtır?
A)8.44 B)9.16 C)9.32 D)10.44
[/HIDE]