Kimlik Tespiti Yapma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 09.01.2008 tarih ve 26751
sayılı R.G.’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereğince, bankalar; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri
işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların
kimliklerini tespit etmek zorundadır.
Kendi Adınıza Hareket Etmeniz Durumunda Kimlik Tespiti
Kendi adınıza;
• Hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa gibi hizmetler nedeniyle banka ile
aranızda devamlılık unsuru taşıyan bir iş ilişkisi tesis ediyorsanız,
• Tutarı (ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı) yirmi bin YTL veya üzerinde
olan bir işlem yaptırıyorsanız,
• Tutarı (ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı) iki bin YTL veya üzerinde
olan bir elektronik transfer gerçekleştiriyorsanız veya
• Bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin YTL
veya üzerinde hayat sigortası sözleşmesi yaptırıyorsanız
Banka görevlilerinin sizden talep edeceği; Türk uyruklular için “T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü
belgesi veya pasaport”, Türk uyruklu olmayanlar için “pasaport veya ikamet belgesi” aslını veya
noter onaylı suretini ibraz ediniz.
Banka görevlilerinden, yukarıda sayılan belgeler dışında başka bir belge ibraz ederek işlem yapılmasını
talep etmeyiniz, çünkü 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kimlik tespitinde sadece sayılan bu
belgeler geçerlidir.
Ayrıca, T.C. kimlik numaranız, adresiniz ve imza örneğiniz, varsa telefon ve faks numaranız, elektronik
posta adresiniz ile iş ve meslek bilgilerinizi de banka görevlilerine veriniz.
Sürekli bir iş ilişkisi tesisinde beyan ettiğiniz adresin teyidi amacıyla,
􀂃 Yerleşim yeri belgesi veya
􀂃 Adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin
olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura veya
􀂃 Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belgeyi,
işlem yapılmasından itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ilgili banka şubesine ibraz etmeniz
gerekmektedir.
Sürekli iş ilişkisi kapsamında kimlik tespitini gerektiren müteakip işlemlerde, banka görevlileri, ilgili
evraka ad ve soyadınızı yazarak imza örneğinizi alacaklardır.

Başkası Adına Hareket Etmeniz Durumunda Kimlik Tespiti
Kimlik tespiti yapılmasını gerektiren bir işlemi, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernek ve vakıflar,
sendika ve konfederasyonlar, siyasi partiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküller veya bir başka gerçek kişi
adına talep ettiğinizde; sizin ve adına hareket ettiğiniz kişinin kimliği ile temsil yetkiniz, bankaca ayrı ayrı
tespit edilecektir. Bununla birlikte, adına hareket edilenin hukuki durumuna göre aşağıda belirtilen
hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.
Bir başka gerçek kişi adına hareket ediyorsanız
􀂃 Yetki durumunuz noter onaylı vekâletname üzerinden teyit edilecektir.
􀂃 Adına hareket ettiğiniz kişinin kimlik tespitinin gerçek kişiler için aranan belgelerin aslı veya
noter onaylı suretleri üzerinden yapılamaması durumunda, adına hareket ettiğiniz kişinin
kimlik tespiti, yetki durumuna ilişkin (kimlik bilgilerini içeren) noter onaylı vekâletname
üzerinden de yapılabilir.
􀂃 Yetki durumunuz, adına hareket ettiğiniz kişinin daha önce yapılan işlemler nedeniyle ilgili
banka tarafından kimlik tespitinin yapılmış olması şartıyla yazılı talimat üzerinde yer alan
müşteri imzasının bankada bulunan imza ile karşılaştırılması suretiyle de (noter onaylı
vekâletname aranmaksızın) yapılabilir.
Ticaret siciline kayıtlı bir tüzel kişi adına hareket ediyorsanız
Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunuz, tescile dair belgelerde gösteriliyor ise tüzel kişiliğin ticaret siciline
tesciline dair belge ve vergi kimlik numarası konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimi
tarafından düzenlenen belgeyi (asılları veya noter onaylı suretlerini) banka görevlilerine ibraz ediniz.
Ayrıca tüzel kişiliğin telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini banka
görevlilerine veriniz.
Sürekli iş ilişkisi tesisinde, bankaların tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel
kişi ortaklarının kimliğini tespit etme zorunlulukları bulunduğunu unutmayınız.
Örnek: (A) İli Ticaret Odasına kayıtlı, (X) İnşaat Ltd.Şti. adına, (Şirketi temsile yetkili olduğu, tescile dair
belgede gösterilen) şirket müdürü tarafından (Y) Bankasında hesap açtırılmak istendiğinde;
􀂃 Şirket müdürünün,
􀂃 Adına işlem yapılan (X) İnşaat Ltd.Şti.’nin,
􀂃 Varsa, (X) İnşaat Ltd. Şti.’nin %25’i aşan hisseye sahip ortaklarının,
kimlikleri ayrı ayrı ve usulüne göre tespit edilecektir. Ayrıca, şirket müdürünün temsile yetkili olup
olmadığının da tespiti yapılacaktır.
Bir dernek adına hareket ediyorsanız
• Temsil yetkinize ilişkin belgeler ile birlikte dernek tüzüğü ve dernek kütüğündeki kayda ilişkin
belgeleri (asılları veya noter onaylı suretlerini) banka görevlilerine ibraz ediniz.
• Ayrıca derneğin telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini
banka görevlilerine veriniz.
Bir vakıf adına hareket ediyorsanız
• Temsil yetkinize ilişkin belgeler ile birlikte vakıf senedi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde
tutulan sicile ilişkin belgeleri (asılları veya noter onaylı suretlerini) banka görevlilerine ibraz
ediniz.
• Ayrıca vakfın telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini
banka görevlilerine veriniz.
Bir sendika veya konfederasyon adına hareket ediyorsanız
• Temsil yetkinize ilişkin belgeler ile birlikte bu kuruluşların tüzükleri ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer belgeleri (asılları
veya noter onaylı suretlerini) banka görevlilerine ibraz ediniz.
• Ayrıca bu kuruluşların telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi
bilgilerini banka görevlilerine veriniz.
Siyasi bir parti adına hareket ediyorsanız
• Temsil yetkinize ilişkin belgeler ile birlikte siyasi parti tüzüğünü (asılları veya noter onaylı
suretlerini) banka görevlilerine ibraz ediniz.
• Ayrıca siyasi partinin ilgili biriminin telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik
posta adresi bilgilerini banka görevlilerine veriniz.
Apartman, site veya iş hanı yönetimi gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına hareket
ediyorsanız
• Temsil yetkinize ilişkin belgeler ile birlikte teşekküle ait noter onaylı karar defterini (asılları
veya noter onaylı suretlerini) banka görevlilerine ibraz ediniz.
• Ayrıca, varsa teşekkülün telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini
banka görevlilerine veriniz.
Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküller adına hareket ediyorsanız
• Temsil yetkinize ilişkin belgeler ile birlikte teşekküle ait noter onaylı ortaklık sözleşmesinin ve
vergi kimlik numarası konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından düzenlenen
belgeleri (asılları veya noter onaylı suretlerini) banka görevlilerine ibraz ediniz.
• Ayrıca teşekkülün telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi
bilgilerini banka görevlilerine veriniz.

NOT: Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernek ve vakıflar, sendika ve konfederasyonlar, siyasi partiler
veya tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına kimlik tespiti yapılmasını gerektiren bir işlemin yapılmasını,
bunları temsile yetkili olanlarca yetkilendirilen kişi olarak talep ettiğinizde; yetki durumunuz, noter onaylı
vekâletname veya temsile yetkili olanlar tarafından verilmiş yazılı talimat üzerinden yapılır. Yazılı talimat
üzerinden işlem yapılabilmesi için temsile yetkili kişinin noter onaylı imza sirkülerinin daha önceden
bankaca alınmış olması gerekir.
Kendi Adınıza ve Fakat Başkası Hesabına Hareket Etmeniz Durumunda
Bildirim Zorunluluğu
Banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adınıza ve fakat
başkası hesabına hareket ediyorsanız, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğinizi
bankaya mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunuzu ve bu zorunluluğa uymamanın cezai
müeyyideye tabi olduğunu unutmayınız.

LÜTFEN BANKA GÖREVLİLERİNİN SÖZ KONUSU BİLGİ
VE BELGE TALEPLERİNİN, HEM KENDİLERİ HEM DE
SİZİN İÇİN YASAL BİR ZORUNLULUKTAN
KAYNAKLANDIĞINI UNUTMAYINIZ!
KİMLİK TESPİTİNİ USULUNE UYGUN OLARAK
YAPABİLMELERİ İÇİN BANKA GÖREVLİLERİNE
YARDIMCI OLUNUZ!
BANKALAR, KİMLİK TESPİTİ YAPAMADIĞI VEYA İŞ
İLİŞKİSİNİN AMACI HAKKINDA YETERLİ BİLGİ
EDİNEMEDİĞİ DURUMLARDA;
SİZİNLE İŞ İLİŞKİSİ TESİS EDEMEYECEK VE
KENDİLERİNDEN TALEP EDİLEN İŞLEMİ
GERÇEKLEŞTİREMEYECEKTİR!