Eğitici Kulüpler EĞİTİCİ KOL İÇ YÖNETMELİĞİ


EĞİTİCİ KOL İÇ YÖNETMELİĞİ

OKULUN ADI : ÖZEL FEZA LİSESİ

EĞİTİCİ KOLUN ADI :
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ:

..Kolu İlkokul, Ortaokul, Lise ve dengi
okullar eğitici kollar yönetmeliğinde belirlenen genel amaçlar doğrultusunda ;
Madde 1 . Öğrencilere okulda ve hayatında iş bölümünün yararlarını göstermek
buna alıştırmak ve bu alanda genişlemelerine yardımcı olmak.
Madde 2. Eğitici kol çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırma.

Madde 3.


Madde 4.


Madde 5.


Madde 6.

KAPSAM:

Madde 7. Bu iç yönetmelik Özel Feza Lisesi"inde ..
kolunun çalışmalarını kapsar.
Madde 8. Kol bütün öğeleri ile toplanarak çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda
yıllık çalışma planı hazırlayarak eğitici kol rehber öğretmenler kuruluna sunar.
Madde 9. Kol toplantısı, başkanın çağrısı ile yapılır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır.
Karalar oy sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde10.Kol yönetim kurulu haftada bir defa toplanarak kol çalışmalarını gözden
geçirilir.
Madde 11.Kolunilk toplantısında yürürlükte bulunan kol iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklif olunursa, görüşülür, karara bağlanır. Bu karar kol rehber öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 12. Kol rehber öğretmeni kolun toplantılarına gözlemci olarak katılır. Danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 13. Kolun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Madde 14. Eğitici kol yönetmelik ve hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen .. ......öğrencilerden oluşmuştur.
Madde 15. Eğitici kolun rehber öğretmeni ....dır.
Madde 16. Genel kurulca kol yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak başkanlığa......., başkan yardımcılığına ...., sekreterliğe...,saymanlığa.... ve üyeliğe de...seçilmişlerdir.
Madde 17. Kol denetim kuruluna ......
.....seçilmişlerdir.

GÖREVLER

Eğitici Kol başkanlarının görevleri :


Madde 18. Kolun çalışmalarından yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
Madde 19.Eğitici kol başkanlarının görevleri şunlardır :

a. Kol ile ilgili bütün dilekleri alır ve üyeleri kol toplantısına çağırır.
b. Diğer eğitici kollarla iş birliği yapar.
c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.
d. Kol çalışmalarının düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
e. Genel kurulda kollar ile ilgili eleştirileri cevaplandırır.
f. Kolla ilgili harcamaları saymanla tespit ederek eğitici kollar yönetim kuruluna bildirir.
g. Kolla ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Eğitici kol başkan yardımcısının görevleri:Madde 20. Eğitici kol başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

a. Eğitici kol başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
b. Kolun demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
c. Başkanın kolla ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

Sekreterin Görevleri :

Madde 21. Sekreterin görevleri şunlardır:
<
a. Kararları kara defterine yazarak üyelere imzalatır.
b. Kollarla ilgili yazışmaları yapar.
c. Kolla ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

Saymanın Görevleri:
<
Madde 22. Saymanın görevleri şunlardır:

a. Kolun para işlerini yürütür.
b. Kolun giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını eğitici kollar yönetim kuruluna verir.
c. Eğitici kolun yıllık gelir, giderleri ile yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.
<
Eğitici kolun çalışma alanı:

Madde 23. Kol şu alanlarda faaliyette bulunur.
a. Eğitici kol gerek kendi üyelerini gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Çeşitli konularla çalışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
c. Kolun amacına uygun resim, sergi, slayt, filmler hazırlayarak gösterir.
d. Eğitici kol saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.


Kolun tutacağı defter, dosyalar:
<

Madde 24. Kol şu defter ve dosyaları tutar:
a. Toplantı karar defteri.
b. Gelir-gider defteri.
c. Harcamalar dosyası.
d. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
e. Demirbaş defteri.

Eğitici kolun sorumlu olduğu kişi ve kurumlar:


Madde 25. Eğitici kol yönetim kurulu;
a. Okul müdürüne,
b. Görevli müdür yardımcısına,
c. Eğitici kol yönetimi öğretmenine,
d. Rehber öğretmenler kuruluna,
e. Kol başkanlar kuruluna,
f. Kol genel kuruluna karşı sorumludur.


Eğitici kolun iş birliği yapacağı diğer eğitici kollar ve kurumlar:

1. ..2. ..3. .. 4. ..

YÖNETİM KURULU

Başkan Başkan yardımcısı Sekreter

Sayman Üye Rehber Öğretmen

Rehberlik Uzmanı Okul Müdürü