Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra,
İstanbul 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı.
6 Ekim 1923'de İstanbul'un yabancı işgal kuvvetleri tarafından boşaltılması tamamlandı.
Yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul'dan ayrılması,
gündeme hükümet merkezi sorununu getirdi.
İsmet Paşa (İnönü) hükümet üyesi olmakla beraber,
Ankara'nın başkent oluşunu öngören önergeyi
9 Ekim 1923'te on dört arkadaşı ile birlikte,
Malatya Milletvekili olarak TBMM'ne verdi.
İsmet Paşa, Ankara'nın hükümet merkezi olması konusunu acil
bir sorun olarak görmekte ve
Lozan'dan itibaren zihnine yerleşmiş bulunduğunu ifade etmektedir.
İsmet Paşa'ya göre,
Ankara'nın başkent olması iç ve
dış çeşitli sebeplere dayanmaktadır:

"Lozan'da Batı dünyasının murahhasları, mütehassısları, diplomatları ile görüşüyorum.
Bunlar İstanbul Hükümeti'ni İstanbul muhitini tanıyan insanlar ve
yeni devletin o muhitin insanlarına göre kurulmasını arzu ediyorlar.
Bunu her hallerinden anlıyorum.
Bizim bakımımızdan meselenin daha ehemmiyetli ve
değişik cepheleri var. Bir defa Boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık,
tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz.
Lozan Antlaşması'yla elde edebildiğimiz neticeler ve
tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor.
Ayrıca Anadolu'nun ortasında bulunarak ve
bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz".
İsmet Paşa'ya göre; Ankara'nın hükümet merkezi olması meselesinin,
hilafetle bir ilgisi yoktur. Fakat, Ankara hükümet merkezi olunca,
hilafet bir bakıma devletimizin dışına atılmış oluyor:
"Gerçi biz hilafeti devamlı bir müessese olarak düşünmüyoruz,
Fakat Ankara'nın hükümet merkezi olması ve
hilafet merkezinin İstanbul'da bulunması,
ondan kurtulmak için ayrıca bir temel vasıta olacaktır."

Teklif edilen Anayasa maddesi gayet kısadır:
Türkiye Devletinin makarrı idaresi Ankara şehridir."
Ancak teklif edilen kanun maddesinin gerekçesi,
Ankara'nın yeni Türkiye'nin merkezi olması gereğini açıklamaktadır.
Gerekçe özetle, yeni Türkiye'nin varlığının,
ülkenin kuvvet kaynaklarının gelişmesinin sağlanması,
Anadolu'nun merkezinde başkent tesis etmek lüzumunu açıklıyor ve
coğrafi ve stratejik durum, iç ve dış güvenlik de bunu gerekli görüyordu.

13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile Ankara,
yeni devletin başkenti olmuş ve böylece devlet merkezinin
İstanbul olacağı yolundaki çekişmelere son verildiği gibi,
Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmıştır.
Bu, aynı zamanda Milli Mücadele'nin başından beri uygulanan
Ankara'nın İstanbul'a hakim olacağı esasının bir sonucu idi.

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
VERİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Yüksek Başkanlığa,

Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcılarından tahliye protokolünün
uygulanması son bulmuş ve baştan başa yabancı işgalinden kurtulan
Türkiye'nin fiilen kuruluşu tahakkuk eylemiştir.
Milletimizin en değerli beldelerinden İstanbul'umuz,
İslamiyet'in hilafet merkezi olma durumunu,
İslam alemi içinde tahsisen ve hasren Türk milletinin savunma vasıtalarına emanet edilmiş olarak sonsuza kadar sürdürecektir.
Diğer taraftan Türkiye Devleti'nin idare merkezi için
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar vermek zamanı gelmiştir.

Bir devletin merkezini tayin için esas olacak düşünce,
yeni Türkiye'nin idare merkezinin Anadolu'da ve
Ankara şehrinin seçilmesini gerekli kılmaktadır.
Söz konusu düşünce; Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler,
yeni Türkiye'nin varlığının esası, memleketin kuvvet kaynakları ve
gelişmesini Anadolu'nun merkezinde tesis etmek gereği, coğrafi ve
stratejik durumunun müsaadesi çerçevesinde iç ve
dış güvenliğin sağlanması hususunda geçmişte edinilmiş tecrübelerle özetlenebilir.
Bu düşüncelerin her biri, başlı başına bir önemli gerekçe sayılacak durumdadır.

Devletin idare merkezinin yeni bir şekilde tesis ve
gelişmesine bir an önce başlamak iç ve
dış tereddütlere son vermek için alttaki
kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz.

Kanun maddesi :Türkiye Devleti'nin idare merkezi Ankara şehridir.9 Ekim 1923